Regulamin

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady działania programu work.Her realizowanego dla Projektu „CE 1345 Social lmpact Vouchers”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 1. Informacje ogólne o Projekcie
  1. Program work.Her (dalej „Program”) to program dla kobiet, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkałych w Polsce, które nie są zatrudnione na podstawie  umowy o pracę lub umowy  cywilno-prawnej lub nie  prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów, i które chcą powrócić na rynek pracy i rozwijać swoje kompetencje cyfrowe, zwane także kompetencjami przyszłości.
  2. Program wspiera kobiety w powrocie na rynek pracy m. in poprzez:
   • Szkolenia z kompetencji cyfrowych, przy czym warunkiem zorganizowania szkoleń jest pozyskanie przez Organizatora środków od darczyńców;
   • Coaching z kompetencji cyfrowych;
   • Coaching i doradztwo HR w zakresie budowania ścieżki rozwoju;
   • Wsparcie w procesie rekrutacji i zatrudnieniu.
  3. Program kierowany jest także pracodawców oraz innych podmiotów (partnerów), którzy chcą zaangażować się w działania na rzecz kobiet oddalonych od rynku pracy i którzy są zainteresowani działaniami z realnym wpływem społecznym.
  4. Etapy realizowane w ramach programu:
   • Nabór kandydatek do programu
   • Pozyskiwanie partnerów i pracodawców
   • Match-making – ocena zgodności profili kompetencji kandydatek z oczekiwaniami pracodawców
   • Szkolenia lub coaching z kompetencji cyfrowych
   • Coaching w zakresie budowania ścieżki rozwoju
   • Wsparcie w procesie rekrutacji i zatrudnieniu
  5. Organizatoremprogramu jest Fundacja „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 4a, 00-444 Warszawa, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000112576.
  6. Współorganizatoremprogramu jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Szopena 51,
   35-959 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
   w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008207.
 1. Cel i grupa docelowa programu
  1. Celem programu jest wsparcie kobiet, które chcą powrócić na rynek pracy i rozwijać swoje kompetencje cyfrowe.
  2. Projekt kierowany jest do kobiet powyżej 18 roku życia, posiadających wykształcenie minimum średnie, obywatelek Polski oraz cudzoziemek, posiadających uprawnienie do przebywania w Polsce na czas realizacji programu, które chcą powrócić na rynek pracy lub wziąć udział w szkoleniach z kompetencji cyfrowych, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej lub prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów. Należeć do nich będą m.in.:
   • Kobiety, które straciły pracę w wyniku pandemii COVID-19;
   • Kobiety 60+, które chcą pozostać aktywne zawodowo;
   • Kobiety, które sprawują bądź sprawowały opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi.
  3. Nabór do programu będzie odbywał się przez stronę: https://workher.pl
 1. Zasady uczestnictwa w Programie dla kandydatek
  Nabór do programu
  1. Nabór do programu odbywać się będzie w formie online od 17.02.2021.
  2. Akcja informacyjno-promocyjna prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi dokumentami programowymi Interreg Central Europe.
  3. Nabór do programu odbędzie się w następujących etapach:
   • Pierwszy etap: przyjmowanie zgłoszeń do programu poprzez wypełnienie wstępnego formularza online dostępnego na stronie: https://workher.pl;
   • Drugi etap: weryfikacja kwalifikowalności na podstawie formularza zgłoszeniowego;
   • Trzeci etap: kontakt z wybraną kandydatką i zaproszenie do udziału w procesie rekrutacji  i/lub rozmowy z potencjalnymi pracodawcami;
   • Czwarty etap: przekazanie informacji zwrotnej i wyników rekrutacji, omówienie dalszych kroków (kontakt drogą telefoniczną bądź mailową);
   • Piąty etap: udział w szkoleniu – dostępność szkoleń uzależniona jest od pozyskania przez Organizatora środków od darczyńców (wymagane zawarcie umowy między uczestniczką a Organizatorem) lub udział w coachingu z kompetencji cyfrowych i/lub udział w coachingu w zakresie budowania ścieżki rozwoju.
  4. Formularz zgłoszeniowy uzupełniany jest wyłącznie w języku polskim.
  5. Rekrutacja do programu ze strony Organizatora odbywa się wyłącznie w języku polskim.
  6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktu tylko z tymi kandydatkami, które spełniają kryteria kwalifikowalności (tj. przeszły pozytywnie drugi etap rekrutacji).
  7. W pierwszym kroku rekrutacji należy wypełnić następujące dokumenty: Formularz zgłoszeniowy oraz zawarte w nim: Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Oświadczenie kandydatki o sytuacji zawodowej), dostępne na stronie internetowej: https://workher.pl. Aby wysłać Formularz zgłoszeniowy należy zaakceptować Regulamin Programu oraz Politykę Prywatności.
  8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym, także pod kątem ich autentyczności.
  9. Uczestniczką Programu zostaje kobieta zaproszona do udziału w procesie rekrutacji. Do czasu zaproszenia do udziału w procesie rekrutacji osoba ta określana jest jako kandydatka w rozumieniu niniejszego regulaminu.
  10. Uczestniczki Programu mają prawo skorzystać z pierwszej sesji coachingu w zakresie budowania ścieżki rozwoju w terminie miesiąca (tj. 30 dni kalendarzowych) od pierwszego kontaktu zespołu rekrutującego z Kandydatką.
  11. W przypadku udziału w szkoleniach Uczestniczki mają prawo do rezygnacji bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym czasie, rezygnacja jest możliwa jedynie w przypadku zaistnienia usprawiedliwionych ważnych przyczyn (zdarzenia losowe osobiste/zdrowotne) niezależnych od Uczestniczki.
  12. Powody rezygnacji podlegają ocenie Organizatorów, a Uczestniczka jest zobowiązana do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 5 dni kalendarzowych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność złożenia rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji oraz przedłożyć, np. zaświadczenie od stosownej instytucji (np. zwolnienie lekarskie) lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie deklarowanych przyczyn.
  13. W przypadku rezygnacji z nieuzasadnionych przyczyn Organizatorzy wzywają Uczestniczkę do zwrotu kosztów uczestnictwa w wysokości stanowiącej 100% wartości wszystkich poniesionych kosztów szkoleń. Wartość szkoleń zostanie zawarta w Umowie miedzy uczestniczką a Organizatorem. 
  14. Sposób wyboru i oceny zgłoszeń:
   • Wybór uczestniczek Programu nastąpi spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń;
   • Wyboru uczestniczek dokonuje zespół rekrutujący, w skład którego może wchodzić także osoba reprezentująca partnera Programu i potencjalnego pracodawcę;
   • Weryfikacja przesłanych dokumentów polega na sprawdzeniu poprawności wypełnienia dokumentów i spełnieniu kryteriów dostępu do Programu, realizowana jest przez zespół rekrutujący na podstawie formularza zgłoszeniowego;
   • W ramach rekrutacji do Programu z wybranymi kandydatkami przeprowadzone zostaną testy kompetencji, których wyniki pomogą w ocenie stopnia dopasowaniu kompetencji kandydatek do potencjalnych pracodawców.
   • Kandydatki, które posiadają kompetencje i doświadczenie spełniające  oczekiwania pracodawcy, są za ich zgodą kierowane na szkolenie indywidualne lub coaching z kompetencji cyfrowych.
   • Uczestniczkę obowiązuje zakaz podwójnego (równoległego) finansowania tego samego wydatku (szkolenie i coaching z kompetencji cyfrowych oraz coaching w zakresie budowania ścieżki rozwoju) w ramach różnych programów wspólnotowych i krajowych oraz okresów programowania.
 1. Przebieg Programu
  Przebieg programu obejmuje:
  1. Uruchomienie naboru kandydatek oraz partnerów i pracodawców do Programu;
  2. Przyjmowanie i wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatek i pracodawców;
  3. Ustalenie zasad współpracy z Pracodawcą;
  4. Ocena zgodności profili kandydatek z oczekiwaniami pracodawców;
  5. Diagnoza kandydatek bazująca na testach kompetencji przy ewentualnej współpracy z potencjalnym pracodawcą;
  6. Wynik rekrutacji, przedstawienie oferty szkoleniowej (jeśli dostępna) lub coachingu w zakresie kompetencji cyfrowych;
  7. W przypadku dostępności szkoleń – podpisanie umowy między kandydatką a Organizatorem;
  8. Udział w szkoleniu lub coachingu z kompetencji cyfrowych oraz coaching w zakresie budowania ścieżki rozwoju dla uczestniczki programu;
  9. Ukończenie szkolenia lub coachingu z kompetencji cyfrowych oraz przekazanie certyfikatu Organizatorowi przez podmiot szkolący;
  10. W przypadku podjęcia zatrudnienia (samodzielnie lub w ramach projektu) -podpisanie umowy Uczestniczki programu z pracodawcą;
  11. Uczestniczka rozpoczyna pracę kontynuując coaching w zakresie budowania ścieżki rozwoju;
  12. Kontakt z Uczestniczką programu i pracodawcą w celu ewaluacji.
 1. Pracodawcy
  1. W programie mogą wziąć udział Pracodawcy, którzy chcą rozwijać swoje zespoły rekrutując do nich osoby posiadające kompetencje cyfrowe, wzmacniając jednocześnie pozycję kobiet na rynku pracy.
  2. Pracodawca ma prawo przekazać darowiznę na rzecz Organizatora.
  3. Pracodawca zatrudniający kandydatkę w ramach programu work.Her zobowiązuje się:
   – zatrudnić kandydatkę/i na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej
   – zapewnić co najmniej wynagrodzenie odpowiadające minimalnemu wynagrodzeniu przewidzianemu przez przepisy prawa
  4. W programie mogą wziąć udział pracodawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie państwa polskiego.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do stwierdzenia wobec Pracodawcy odmowy udziału w projekcie, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Pracodawca:
   – został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych i nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie w okresie 365 dni przed złożeniem Wniosku o przyjęcie kandydatki do pracy;
   – gdy ustalenia Organizatora wskazują na to, że Pracodawca nie będzie wypełniać celów wskazanych w § 5 ust.1.
 1. Obowiązek przestrzegania regulaminu przez Pracodawców i Uczestniczki
  1. Uczestniczka zakwalifikowana do udziału w programie i zamierzająca wziąć w nim udział, zobowiązana jest do podpisania niezbędnych oświadczeń oraz dostarczenia na wezwanie Organizatora dokumentów potwierdzających status zadeklarowany
   w formularzu zgłoszeniowym.
  2. Uczestniczka zakwalifikowana do udziału w programie, zobowiązana jest do:
   • punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach Programu;
   • w przypadku udziału w szkoleniach lub coachingu z kompetencji cyfrowych do zachowania minimum 80% frekwencji;
   • wypełniania w trakcie zajęć ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów dot. sprawozdawczości i monitoringu;
   • zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych adresowych, zmian w statusie na rynku pracy (w formie pisemnej lub pocztą e-mail);
   • przedstawienia informacji, oświadczeń i dokumentów niezbędnych do pomiaru wskaźników rezultatu i produktu;
   • wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz zgodzie na udostępnienie wizerunku przez Organizatora w celu realizacji, monitoringu, ewaluacji, kontroli i promocji programu.
   • utrzymania stałego kontaktu z Organizatorem programu.
 1. Ochrona danych osobowych i poufność
  1. Każda Uczestniczka zobowiązana jest do złożenia oświadczenia, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu str. 14 Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) wyłącznie na potrzeby prowadzonej rekrutacji i realizacji programu.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podpisania ww. oświadczenia jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w programie.
  3. Na podstawie wyrażonej przez Uczestniczkę zgody, jej dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu mailowego, województwa, miejscowości, statusu osoby bezrobotnej czy też czasookresu przebywania bez zatrudnienia, będą przetwarzane w oparciu
   o (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
  4. dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają wsparcia Organizatorowi w zakresie (i) wspólnej realizacji programu, tj. partnerom programu, Pracodawcom, jak również świadczeniem usług hostingu, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Organizatora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych.
  5. W przypadku ewentualnych sporów, dane osobowe Uczestniczek mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Organizatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi, tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Organizatora.
  6. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia przez Organizację wszelkich czynności związanych z Projektem.
  7. Przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego.
  8. Uczestniczka ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Uczestniczka ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dotyczących Uczestniczek narusza przepisy RODO.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie w każdym czasie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie.
  2. Regulamin obowiązuje przez okres trwania programu.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie: https://workher.pl
  4. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji Organizatora.